Toto jsou všeobecné informace prodávajícího a upozornění k uzavření smlouvy, informace o právu na zrušení a Všeobecné obchodní podmínky společnosti TROTEC® GmbH pro v soukromém zájmu jednajícího kupujícího jako spotřebitele.


Uzavření smlouvy se společností TROTEC® při řádném nákupu.

Společnost TROTEC® jako prodávající nabízí zboží vystavené v tomto Internetovém obchodě jako nezávaznou nabídku zájemcům o koupi k uzavření smlouvy o nabízeném zboží. Zájemce o koupi má možnost kliknutím na příslušné tlačítko vložit požadované zboží do virtuálního nákupního košíku. Zboží vložené do virtuálního nákupního košíku můžete kdykoliv zobrazit kliknutím na symbol nákupního košíku. V náhledu nákupního košíku si pak můžete prohlížet zboží, měnit jeho množství nebo ho smazat z nákupního vozíku. Dalšími kroky procesu objednávky vás provede systém pomocí návodů. Před dokončením objednávky máte kdykoliv možnost změnit její obsah, změnit údaje nebo smazat. Použijte k tomu návody ke změně nebo tlačítko „Zpět“ v prohlížeči. Teprve v posledním kroku procesu objednávky, kliknutím na objednací tlačítko, projevujete vůli nabýt zboží za uvedenou cenu. Tím se váš projev vůle stane závazným a neodvolatelným (více informací o vám příslušejícímu právu na odstoupení najdete níže). Vůle se projevuje stisknutím tlačítka „Objednat s povinností zaplatit“ na konci procesu objednávky. Přijetí vaší objednávky společností TROTEC® se potvrdí bezprostředně po odeslání v textové formě prostřednictvím automatizovaného e-mailu. Tímto potvrzením se uzavře kupní smlouva.

Obsah smlouvy a ukládání

Obsah smlouvy se uloží a je v textové formě obsažen v e-mailovém potvrzení objednávky kromě všech příslušných údajů, jako je označení prodávajícího, obsah objednávky a VOB. Smluvní podmínky kdykoliv najdete pod následujícím odkazem: https://cz.trotec.com/shop/vseobecne-obchodni-podminky-soukrome. Obsah objednávky, i dřívější, si můžete prohlédnout v části „Přihlášení zákazníka“, pokud jste se registrovali jako zákazník. Každá strana nabídky společnosti TROTEC® může být kdykoliv vytištěna v prohlížeči.

Jazyky

V obchodu můžete používat různé jazyky. Smluvními jazyky jsou němčina, angličtina, francouzština, polština a turečtina. V případě smluvních vztahů a jejich vyřizování vždy platí němčina.

Poučení o odstoupení

Právo na odstoupení

Právo na odstoupení pro soukromé zákazníky, nelze použít pro obchodní zákazníky.

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta na odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která zároveň není přepravcem, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nás

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-cz@trotec.com
informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formuláře pro odstoupení, který je nutné vyplnit. 

K dodržení lhůty na odstoupení stačí, abyste sdělení, že využíváte právo na odstoupení, odeslali před uplynutím této lhůty.

Výjimky z práva na odstoupení:

Právo na odstoupení neplatí pro smlouvy o dodávce zboží, které není vyrobeno předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo specifikace spotřebitele, nebo je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele. Dále neplatí pro smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné k vrácení, pokud byla jejich pečeť po dodání odstraněna.

Následky odstoupení

Když odstoupíte od této smlouvy, musíme vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jinou metodu dodání než námi nabízené nejpříznivější standardní dodání), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jsme přijali vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Pro zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud by s vámi výslovně nebyl dohodnuto jinak. V žádném případě vám za tuto zpětnou platbu nebudou účtovány poplatky. Můžeme zpětnou platbu odmítnout, dokud zboží neobdržíme, nebo dokud nedostaneme doklad, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží schopné odeslání v balíku

Zboží jste odeslali zpět nebo předali neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, společnosti
Trotec GmbH
na oddělení vratek TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf.

Lhůta je dodržena, když zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na zpětné odeslání zboží nesete vy. 

Zboží, které není schopné odeslání v balíku

Vyzvedneme zboží. Vy nesete přímé náklady na zpětné odeslání zboží ve výši 79 EUR.

Za případnou ztrátu hodnotu musíte ručit jen tehdy, když ke ztrátě hodnoty došlo následkem vaší manipulace, která nebyla nezbytná ke kontrole kvality, vlastností a funkce zboží.


Konec poučení o odstoupení

Vzor formuláře pro odstoupení

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete ho nám.)

Komu:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
nebo
Fax: +49 2452 962-92450
nebo
e-mail: online-cz@trotec.com

Tímto odstupuji (odstupujeme) (*) od mnou/námi (*) uzavřené smlouvy o nákupu následujícího
zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele(ů)
Adresa spotřebitele(ů)
Podpis spotřebitele(ů) (pouze v případě sdělení na papíře)
Datum

_______________________
(*) Nehodící se škrtněte.

Upozornění na zákonné výluky k právu na odstoupení:

Podle § 312g odst. 2 Občanského zákoníku (BGB) nelze využít právo na odstoupení, pokud není stanoveno jinak, mimo jiné

 1. smlouvy o dodávce zboží, které není vyrobeno předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo specifikace spotřebitele, nebo je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele, (...)
 2. smlouvy o dodávce zvukových nebo video záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla jejich pečeť po dodání odstraněna, (...).

 

Upozornění k obalu při zpětném odeslání:

V případě odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží doporučujeme použít originální obal, aby při zpětném odeslání nedošlo k poškození zboží. Pokud ho už nemáte k dispozici, použijte co nejpodobnější vhodný druh obalu (karton a ochranu zboží), aby ani v tomto případě nedošlo k poškození při přepravě.


Všeobecné obchodní podmínky TROTEC GmbH

1. Platnost podmínek
TROTEC GmbH (dále jen TROTEC®) provádí všechny dodávky a poskytuje služby výhradně na základě těchto obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy
Příslušný předmět a rozsah dodávky/služby v rámci kupní smlouvy vyplývá z popisu zboží, které je specifikované v aktuální nabídce společnosti TROTEC® v okamžiku objednávky. Záruky platí jen tehdy, když se nacházejí v popisu zboží, nebo byly písemně poskytnuty společností TROTEC®.

3. Platební podmínky / protinároky

 1. Platba se provádí pohodlně různými způsoby, jako je platba předem PayPal©, platební karta nebo dobírka.
  1. . Pokud zvolíte platbu předem, společnost TROTEC® písemně potvrdí objednávku a vyúčtuje částku prostřednictvím faktury. Po přijetí platby bude odesláno objednané zboží.
  2. Pokud zvolíte platbu prostřednictvím systému PayPal©, vyřizování platby se řídí podmínkami PayPal©. Podrobné informace získáte zde: PayPal©.
  3. Pokud je zvolena platba platební kartou, bude částka fakturovaná společností TROTEC® zúčtována kartovou společností po uzavření objednávky. Objednané zboží je odesíláno po připsání peněz na účet společnosti TROTEC®. V tomto případě navíc platí všeobecné obchodní podmínky příslušné platební karty vydané bankou/společností. Platba se vyřizuje prostřednictvím Saferpay, prověřeným platebním kartovým systémem, který v rámci platebních transakcí provádí ověřování platnosti. Společnost TROTEC® neukládá údaje o platebních kartách. Přečtěte si více informací v Prohlášení o ochraně údajů v odstavci 8.
  4. Pokud si vyberete platbu dobírkou, společnost TROTEC® vybere fakturovanou částku společně s příslušnými poplatky při doručení dobírky prostřednictvím přepravní společnosti. Případné dodatečné náklady jsou uvedeny v přehledu přepravních nákladů u příslušného výrobku.
 2. Pokud společnost TROTEC® po uzavření smlouvy zjistí skutečnosti, které negativně ovlivňují dodržování smluvních povinností nabyvatele, včetně platebních závazků, je společnost TROTEC® oprávněna odepřít provedení objednávky až do poskytnutí záruky (garance) nebo splnění (platby). Společnost TROTEC® stanoví přiměřenou lhůtu.
 3. Zápočet nabyvatele vůči společnosti TROTEC® je přípustný pouze proti nesporné nebo pravomocně rozhodnuté pohledávce. Zadržovací právo je přípustné uplatnit jen tehdy, pokud se protipožadavek zakládá na stejném smluvním poměru.

4. Dodávka

 1. Pokud dodávka není možná kvůli nezajištěné vlastní dodávce, je společnost TROTEC® oprávněna odstoupit od smlouvy. Společnost TROTEC® neprodleně informuje nabyvatele o nedostupnosti a již poskytnuté protislužby neprodleně proplatí.
 2. Údaje o připravenosti k odeslání se vztahují na zboží skladem v centrálním skladu. Více informací najdete v Info Center.
 3. Nabyvatel může dva týdny po překročení termínu dodání nebo dodací lhůty písemně vyzvat společnost TROTEC®, aby v přiměřené lhůtě, nejméně však 10 dnů, splnila smlouvu. To neplatí, když nabyvatel opomenul nebo odmítl součinnost při plnění. Neposkytne-li společnost TROTEC® plnění ani do uplynutí stanovené lhůty, může nabyvatel odstoupit od smlouvy. To neplatí, když je překročení lhůty způsobeno vyšší mocí a jinými nepředvídanými překážkami, jako je povstání, provozní porucha, stávka, výluka, a to i u dodavatelů společnosti TROTEC® nebo subdodavatelů.
 4. Společnost TROTEC® si vyhrazuje právo na běžné obchodní odchylky, pokud nedojde k významné změně předmětu plnění a odchylka je pro nabyvatele únosná.
 5. Barevné zobrazení na obrazovce se může od skutečné obrazovky mírně odlišovat.

5. Záruka
U veškerého zboží v našem obchodě platí zákonné záruční nároky podle následujícího pravidla: .

 1. Nové zboží
  Pro objednání nově vyrobených věcí platí následující ustanovení.
  1. Záruční lhůta činí dva roky a začíná okamžikem dodání/převzetí zboží.
  2. Pokud nejsou dodržovány pokyny k obsluze a údržbě výrobce nebo společnosti TROTEC®, jsou prováděny úpravy výrobků, při výměně se používají díly nebo spotřební materiály, které neodpovídají originálním specifikacím, dojde k zániku záruky, když je závada prokazatelně způsobena nedodržením pokynů.
  3. Ostatní položky a zboží poškozené při přepravě se pokládají za nové zboží, pokud nejsou výslovně označené jako použité zařízení.
  4. Vlastní záruční plnění výrobce nebo společnosti TROTEC® zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčeny.
  5. Pro software, pokud je předmětem plnění dodávky, navíc platí bod 9
 2. Použité zboží
  Pro objednání použitých věcí platí následující ustanovení.
  1. Záruční lhůta činí jeden rok a začíná okamžikem dodání/převzetí zboží.
  2. V případě na zakázku nabízených služeb třetích osob vystupuje společnost TROTEC® pouze jako zprostředkovatel a není smluvním partnerem nabyvatele.
  3. Výslovné záruční výroky, ujištění nebo záruční plnění uvedené v popisu zboží tím zůstává nedotčeno.
  4. Pro software, pokud je předmětem plnění dodávky, navíc platí bod 9.

6. Odpovědnost

 1. Nároky na náhradu škody z jakéhokoliv právního důvodu, ať už se jedná o neplnění, porušení smluvních nebo zákonných vedlejších povinností, následkem zavinění při uzavírání smlouvy, na základě smluv o ochraně třetích osob a nepřípustného jednání, vůči společnosti TROTEC®, zákonným představitelům a proti jejím pomocníkům jsou vyloučeny, pokud se nejedná o škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. To neplatí pro nároky na náhradu škody na základě zaručených vlastností, které mají nabyvatele zajistit proti riziku následných škod.
 2. Společnost TROTEC® nese odpovědnost
  1. za škody v celé výši při vlastní hrubém zavinění, jeho zákonných představitelů a jeho vedoucích pomocných sil, ale ne při hrubém zavinění ostatních pomocných sil.
  2. Pokud došlo k zaviněnému porušení základních povinností, pak nese odpovědnost i za ostatní pomocné síly.
  3. Odpovědnost je omezena do výše náhrady za typické předvídatelné škody.

7. Osvobození od nároků
Předchozí vyloučení záruky a odpovědnosti podle bodů 5 a 6 neplatí pro škody při smrti, zranění osob nebo poškození zdraví, ke kterým došlo kvůli úmyslnému porušení povinností společností TROTEC®, nebo úmyslnému nebo nedbalostnímu porušení povinností zákonného představitele nebo pomocných sil společnosti TROTEC®.

8. Ochrana údajů
Přečtěte si Prohlášení o ochraně údajů v hlavní nabídce, které obsahuje všechna příslušná ustanovení o zjišťování údajů.

9. Zvláštní ujednání pro součásti/dodávky softwaru
Pokud k provozu anebo používání předmětu plnění nebo částečného plnění dodávky patří software, platí následující zvláštní podmínky.

 1. Software smí být používán a využíván přiměřeným způsobem. Rozmnožování je zakázáno, pokud to výrobce softwaru výslovně nepovolil. Vždy platí licenční podmínky výrobce.
 2. Vždy musí být dodržována ochranná práva, která vyplývají z příslušných zákonů, jako jsou evropské a mezinárodní autorských zákonů, zákonů na ochranu značky nebo jiných průmyslových ochranných zákonů.
 3. Společnost TROTEC® zaručuje funkčnost součástí softwaru pouze v rámci příslušných pokynů výrobce.
 4. Kromě toho platí Všeobecné obchodní podmínky a licenční podmínky výrobců softwaru, které v tomto případě jsou součástí smlouvy.

10. Zvláštní ustanovení pro zboží v rámci zahraničního obchodu
Určité zboží je určeno pouze pro vnitroevropský trh a podléhá zákazu vývozu do třetích zemí. Pokud zákonná ustanovení zakazují prodej nějakého zboží, společnost TROTEC® si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důležitého důvodu, uvědomit smluvního partnera a případné zaplacené částky neprodleně vrátit.

11. Doplňky / související obchody

Pokud součástí jednotlivých položek jsou bezplatné doplňky, jsou svázané s hlavním obchodem a nelze je napadat samostatně. Vlastnictví doplňků přechází na nabyvatele až po uplynutí lhůty pro odstoupení pro hlavní zboží.

 1. Pokud dojde ke zrušení hlavního obchodu, musí být zaslán zpět také doplněk jako součást základního obchodu a majetek společnosti TROTEC®.

13. Rozhodné právo
Pro veškeré právní vztahy mezi stranami platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN, i když nabyvatel má sídlo nebo obvyklý pobyt v zahraničí, nebo se později přestěhoval do zahraničí nebo bude nedosažitelný.


Označení prodávajícího:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Germany

Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-cz@trotec.com
Internet: https://cz.trotec.com/shop/

 

Rejstříkový soud společnosti: Okresní soud v Cáchách - HRB 13453
IČ DPH: DE280690324
Daňové číslo:
zastoupená generálním ředitelem: Joachim Ludwig, Sascha Linden