Toto jsou všeobecné informace prodávajícího a upozornění k uzavření smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky společnosti TROTEC®GmbH pro kupce z průmyslové nebo řemeslné oblasti.


Uzavření smlouvy se společností TROTEC® při řádném nákupu.

Společnost TROTEC® jako prodávající nabízí zboží vystavené v tomto Internetovém obchodě jako nezávaznou nabídku zájemcům o koupi k uzavření smlouvy o nabízeném zboží/službě. Zájemce o koupi má možnost kliknutím na příslušné tlačítko vložit požadované zboží do virtuálního nákupního košíku. Zboží vložené do virtuálního nákupního košíku můžete kdykoliv zobrazit kliknutím na symbol nákupního košíku. V náhledu nákupního košíku si pak můžete prohlížet zboží, měnit jeho množství nebo ho smazat z nákupního vozíku. Dalšími kroky procesu objednávky vás provede systém pomocí návodů. Před dokončením objednávky máte kdykoliv možnost změnit její obsah, změnit údaje nebo smazat. Použijte k tomu návody ke změně nebo tlačítko „Zpět“ v prohlížeči. Teprve v posledním kroku procesu objednávky, kliknutím na objednací geschaeftslačítko, projevujete vůli nabýt zboží/službu za uvedenou cenu. Tím se váš projev vůle stane závazným a neodvolatelným. Vůle se projevuje stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ na konci procesu objednávky. Přijetí vaší objednávky společností TROTEC® se potvrdí bezprostředně po odeslání v textové formě prostřednictvím automatizovaného e-mailu. Tímto potvrzením se uzavře kupní smlouva. 

Obsah smlouvy a ukládání

Obsah smlouvy se uloží a je v textové formě obsažen v e-mailovém potvrzení objednávky kromě všech příslušných údajů, jako je označení prodávajícího, obsah objednávky a VOB. Smluvní podmínky kdykoliv najdete pod následujícím odkazem: https://cz.trotec.com/shop/vseobecne-obchodni-podminky-pro-firemni-zakazniky. Obsah objednávky, a také dřívější objednávky, si zákazník může prohlédnout a vyvolat v části „Přihlášení zákazníka”, pokud se registroval.
Každá strana nabídky společnosti TROTEC® může být kdykoliv vytištěna v prohlížeči nebo pomocí tlačítka „Tisk stránky“.

Jazyky

V obchodu můžete používat různé jazyky. Smluvními jazyky jsou němčina, angličtina, finština, francouzština, italština, polština, rumunština, švédština, španělština a turečtina. V případě smluvních vztahů a jejich vyřizování vždy platí němčina.

Všeobecné obchodní podmínky TROTEC® GmbH

1. Platnost podmínek

TROTEC® GmbH (dále jen TROTEC®) provádí všechny dodávky a poskytuje služby výhradně na základě těchto obchodních podmínek. Odlišné obchodní podmínky smluvních partnerů nejsou součástí smlouvy, ledaže je společnost TROTEC® písemně uznala a zahrnula do smlouvy a pak platí jen v daném případě.

2. Předmět smlouvy

Příslušný předmět a rozsah dodávky/služby v rámci kupní smlouvy vyplývá z popisu zboží, které je specifikované v aktuální nabídce společnosti TROTEC® v okamžiku objednávky. Záruky platí jen tehdy, když se nacházejí v popisu zboží, nebo byly písemně poskytnuty společností TROTEC®.

3. Platební podmínky / protinároky

Platba se provádí pohodlně různými způsoby, jako je platební karta, expresní nákup Paypal, dobírka, platba předem nebo na fakturu (pouze pro veřejná zařízení).

 1. Pokud je zvolena platba platební kartou, bude částka fakturovaná společností TROTEC® zúčtována kartovou společností po uzavření objednávky. Objednané zboží je odesíláno po připsání peněz na účet společnosti TROTEC®. V tomto případě navíc platí všeobecné obchodní podmínky příslušné platební karty vydané bankou/společností. Platba se vyřizuje prostřednictvím Saferpay, prověřeným platebním kartovým systémem, který v rámci platebních transakcí provádí ověřování platnosti. Společnost TROTEC® neukládá údaje o platebních kartách. Přečtěte si více informací v Prohlášení o ochraně údajů.
 2. Pokud zvolíte platbu prostřednictvím systému PayPal©, vyřizování platby se řídí podmínkami PayPal©. Podrobné informace získáte zde: PayPal© nebo Info-Center.
 3. Pokud si vyberete platbu dobírkou, společnost TROTEC® vybere fakturovanou částku společně s příslušnými poplatky při doručení dobírky prostřednictvím přepravní společnosti. Příslušné dodatečné náklady jsou uvedené v nabídce. Přepravní společnosti jsou předány údaje potřebné k doručení. Přečtěte si více informací v Prohlášení o ochraně údajů.
 4. Pokud zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata, musí kupující kromě příslušných doběrečných a přepravních nákladů uhradit také paušální poplatek za zpracování ve výši 30,00 €. Prokázání vyšší nebo nepatrné škody zůstává na příslušné smluvní straně.
 5. Pokud zvolíte platbu předem, společnost TROTEC® písemně potvrdí objednávku a vyúčtuje částku prostřednictvím faktury. Ta musí být neprodleně zaplacena. Po přijetí platby bude odesláno objednané zboží / připravena služba. Dále upozorňujeme na to, že podle zákonného ustanovení je splatnost faktury 30 dnů od jejího přijetí.
 6. Pokud zvolíte platbu na fakturu (pouze veřejná zařízení), zboží bude odesláno neprodleně po přijetí objednávky. Faktura musí být zaplacená neprodleně. Strany se dohodly, že platba musí být provedena do pěti pracovních dnů po přijetí faktury. Upozorňujeme na to, že bez ohledu na upozornění po 30 dnech od přijetí faktury automaticky dochází k prodlení (§ 286 odst. 2 Občanského zákoníku [BGB]) při dodržení ustanovení o prodlení podle Věty 3. Upozorňujeme na to, že příjemce faktury se podle § 286 Občanského zákoníku (BGB) dostane do prodlení nejpozději, když nezaplatí do 30 dnů od přijetí.
 1. Pokud společnost TROTEC® po uzavření smlouvy zjistí skutečnosti, které negativně ovlivňují dodržování smluvních povinností nabyvatele, včetně platebních závazků, je společnost TROTEC® oprávněna odepřít provedení objednávky až do poskytnutí záruky (garance) nebo splnění (platby). Společnost TROTEC® stanoví přiměřenou lhůtu (§ 321 Občanského zákoníku [BGB]).
 2. Zápočet nabyvatele vůči společnosti TROTEC® je přípustný pouze proti nesporné nebo pravomocně rozhodnuté pohledávce. Zadržovací právo je přípustné uplatnit jen tehdy, pokud se protipožadavek zakládá na stejném smluvním poměru.

4. Dodávka

 1. Pokud dodávka není možná kvůli nezajištěné vlastní dodávce, je společnost TROTEC® oprávněna odstoupit od smlouvy. Společnost TROTEC® neprodleně informuje nabyvatele o nedostupnosti a již poskytnuté protislužby neprodleně proplatí.
 2. Dodávka je v rámci EU realizována během 1 až 3 pracovních dnů. Mimo EU činí dodací lhůta 3 až 5 pracovních dnů. Tyto dodací údaje se týkají časového úseku po přijetí objednávky v případě potvrzení platby. Údaje o připravenosti k odeslání se vztahují na zboží skladem v centrálním skladu a odeslání po potvrzení platby. Proto se dodací lhůta od objednávky řídí zvolenou platební metodou (Paypal® nebo platební karta) a dostupností. Přečtěte si více informací v zobrazení stavu dodávky.
 3. Pokud se po přijetí nabídky (společností TROTEC®) změní předmět nebo rozsah plnění, v takovém případě se stanoví nová přiměřená lhůta, a to i pro nezměněnou část probíhající objednávky.
 4. Nabyvatel může dva týdny po překročení termínu dodání nebo dodací lhůty písemně vyzvat společnost TROTEC®, aby v přiměřené lhůtě, nejméně však 10 dnů, splnila smlouvu. To neplatí, když nabyvatel opomenul nebo odmítl společnosti TROTEC® součinnost při plnění. Neposkytne-li společnost TROTEC® plnění ani do uplynutí stanovené lhůty, může nabyvatel odstoupit od smlouvy (§ 323 Občanského zákoníku [BGB]). To neplatí, když je překročení lhůty způsobeno vyšší mocí a jinými nepředvídanými překážkami, jako je povstání, provozní porucha, stávka, výluka, a to i u dodavatelů společnosti TROTEC® nebo subdodavatelů. Společnost TROTEC® si vyhrazuje právo na běžné obchodní odchylky, pokud nedojde k významné změně předmětu plnění a odchylka je pro nabyvatele únosná.
 5. Barevné zobrazení na obrazovce se může od skutečné obrazovky mírně odlišovat.

5. Přechod rizik

 1. Riziko za každou ztrátu nebo zhoršení věci přechází na nabyvatele při doručení nebo prodlení při převzetí, v případě nákupu zásilky pak už při předání osobě provádějící přepravu. Pokud zásilku nelze odeslat bez zavinění ze strany společnosti TROTEC® nebo kvůli chybějící součinnosti ze strany nabyvatele, přechází riziko okamžikem oznámení nabyvateli o připravenosti k odeslání.
 2. Společnost TROTEC® si vyhrazuje právo odeslat zboží jiným než uvedeným způsobem přepravy. A to i v případě odlišného pokynu od nabyvatele, pokud tím nevzniká výrazně vyšší riziko zhoršení nebo zničení. Odpovědnost podle § 447 II Občanského zákoníku (BGB) se omezuje pouze na případ hrubé nedbalosti a úmyslu.
 3. Za přepravní škody se neuznávají škody, kdy zboží bylo označené jako poškozené při přepravě v popisu zboží už při uzavření smlouvy.

6. Převzetí a náhrada škody

Nabyvatel musí dodané zboží bezprostředně zkontrolovat, jestli nedošlo k poškození při přepravě, a musí neprodleně informovat společnost TROTEC® o případných škodách. Pokud bude reklamováno oprávněné poškození při přepravě, společnost TROTEC® podle vlastního výběru postoupí svá zákonná práva nabyvateli, nebo je uplatní vlastním jménem. V druhém případě je obchodní nabyvatel povinen zmocnit společnost TROTEC® k šetření v potřebném rozsahu.

 1. Pokud se nabyvatel dostane do prodlení s převzetím, nese veškeré riziko zničení nebo zhoršení, vyjma případů, kdy by se společnost TROTEC® dopustila hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Společnost TROTEC® je v tomto případě oprávněna odmítnout opakované odeslání a může od nabyvatele v přiměřené lhůtě požadovat platbu předem za případné náklady na opakované odeslání.
 2. Pokud nabyvatel během lhůty podle výše uvedeného písmene b. nesplní povinnost odběru nebo zaplacení přepravních nákladů, je společnost TROTEC® oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.
 3. Pokud společnost TROTEC® oprávněně odstoupí od smlouvy, je společnost TROTEC® oprávněna požadovat náhradu škody. Ta činí 30 % netto hodnoty zboží plus další vzniklé přepravní a skladovací poplatky. Právo na uplatnění náhrady vyšší škody tím zůstává nedotčeno. Nabyvatel má možnost prokázat nižší škodu.

7. Záruka

 1. Nové zboží
  Pro objednání nově vyrobených věcí platí následující ustanovení.
  1. Záruční lhůta činí jeden rok a začíná okamžikem dodání/převzetí zboží. Při dodání/převzetí zboží neprodleně zkontrolujte, jestli nevykazuje případné vady. Zjevné vady písemně sdělte společnosti TROTEC® během dvou pracovních dnů od dodání/převzetí zboží nebo jejich zjištění. Skryté vady musí být písemně sděleny společnosti TROTEC® do tří pracovních dnů od vzniku vady.
  2. Pokud se jedná o oboustranný obchodní nákup, ujednává se, že stačí reklamační povinnost podle § 377 Obchodního zákoníku (HGB), když je vada písemně sdělena společnosti TROTEC® během dvou pracovních dnů od přijetí zboží nebo zjištění vady.
  3. Pokud dojde k závadě, nebo se vyskytne během záruční doby, je společnost TROTEC® oprávněna podle své volby tuto vadu odstranit prostřednictvím dodatečné dodávky, náhradní dodávky nebo opravy. Pokud se ani po dvou pokusech o odstranění vady nedosáhne bezvadného stavu, má nabyvatel právo uplatnit zákonné záruční nároky.
  4. Pokud nejsou dodržovány pokyny k obsluze a údržbě výrobce nebo společnosti TROTEC®, jsou prováděny úpravy výrobků, při výměně se používají díly nebo spotřební materiály, které neodpovídají originálním specifikacím, dojde k zániku záruky.
  5. Záruka se nevztahuje na provozní prostředky a příslušenství podléhající přirozenému opotřebení.
  6. Ostatní položky a zboží poškozené při přepravě se pokládají za nové zboží, pokud nejsou výslovně označené jako použité zařízení.
  7. Vlastní záruční plnění výrobce nebo společnosti TROTEC® zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčeny.
  8. Pro software, pokud je předmětem plnění dodávky, navíc platí bod 11.
 2. Použité zboží
  Pro objednání použitých věcí platí následující ustanovení.
  1. Použité věci, včetně těch nabízených z pověření nabyvatele, a předváděcí zařízení jsou prodávány s vyloučením jakékoliv záruky.
  2. Výslovné záruční výroky, ujištění nebo záruční plnění uvedené v popisu zboží tím zůstává nedotčeno.
  3. Pro software, pokud je předmětem plnění dodávky, navíc platí bod 11.

8. Odpovědnost

Nároky na náhradu škody z jakéhokoliv právního důvodu, ať už se jedná o neplnění, porušení smluvních nebo zákonných vedlejších povinností, následkem zavinění při uzavírání smlouvy, na základě smluv o ochraně třetích osob a nepřípustného jednání, vůči společnosti TROTEC®, zákonným představitelům a proti jejím pomocníkům jsou vyloučeny, pokud se nejedná o škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. To neplatí pro nároky na náhradu škody na základě zaručených vlastností, které mají nabyvatele zajistit proti riziku následných škod.

Společnost TROTEC® nese odpovědnost

 1. za škody v celé výši při vlastní hrubém zavinění, jeho zákonných představitelů a jeho vedoucích pomocných sil, ale ne při hrubém zavinění ostatních pomocných sil.
 2. Pokud došlo k zaviněnému porušení základních povinností, pak nese odpovědnost i za ostatní pomocné síly.
 3. Odpovědnost je omezena do výše náhrady za typické předvídatelné škody.

9. Osvobození od nároků

Předchozí vyloučení záruky a odpovědnosti podle bodů 7 a 8 neplatí pro škody při smrti, zranění osob nebo poškození zdraví, ke kterým došlo kvůli úmyslnému porušení povinností společností TROTEC®, nebo úmyslnému nebo nedbalostnímu porušení povinností zákonného představitele nebo pomocných sil společnosti TROTEC®.

10. Ochrana údajů / informace

Přečtěte si Prohlášení o ochraně údajů v hlavní nabídce.

11. Zvláštní ujednání pro součásti/dodávky softwaru

Pokud k provozu anebo používání předmětu plnění nebo částečného plnění dodávky patří software, platí následující zvláštní podmínky.

 1. Software smí být používán a využíván přiměřeným způsobem. Rozmnožování je zakázáno, pokud to výrobce softwaru výslovně nepovolil. Vždy platí licenční podmínky výrobce.
 2. Vždy musí být dodržována ochranná práva, která vyplývají z příslušných zákonů, jako jsou evropské a mezinárodní autorských zákonů, zákonů na ochranu značky nebo jiných průmyslových ochranných zákonů.
 3. Společnost TROTEC® zaručuje funkčnost součástí softwaru pouze v rámci příslušných pokynů výrobce.
 4. Kromě toho platí Všeobecné obchodní podmínky výrobců softwaru, které v tomto případě jsou součástí smlouvy.

12. Doplňky / související obchody

Pokud součástí jednotlivých položek jsou bezplatné doplňky, jsou svázané s hlavním obchodem a nelze je napadat samostatně. Vlastnictví doplňků přechází na nabyvatele až po uplynutí lhůty pro odstoupení pro hlavní zboží.

 1. Pokud dojde ke zrušení hlavního obchodu, musí být zaslán zpět také doplněk jako součást základního obchodu a majetek společnosti TROTEC®.

13. Zvláštní ustanovení pro zboží v rámci zahraničního obchodu

Určité zboží je určeno pouze pro vnitroevropský trh a podléhá zákazu vývozu do třetích zemí. Pokud zákonná ustanovení zakazují prodej nějakého zboží, společnost TROTEC® si vyhrazuje právo zrušit smlouvu z důležitého důvodu, uvědomit smluvního partnera a případné zaplacené částky neprodleně vrátit.

14. Místo plnění, příslušný soud, rozhodné právo

Místo plnění a výhradní příslušný soud je pro obě strany 52525 Heinsberg. To platí také pro směnečné a šekové platební rozkazy.

 1. Pro veškeré právní vztahy mezi stranami platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN, i když nabyvatel má sídlo nebo obvyklý pobyt v zahraničí, nebo se jedná o dodávku do zahraničí. To stejné platí, když nabyvatel později změní sídlo do zahraničí, nebo bude nedosažitelný.

Označení prodávajícího:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-cz@trotec.com

Rejstříkový soud společnosti: Okresní soud v Cáchách - HRB 13453
zastoupená generálním ředitelem: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Informace o řešení sporů online:

Evropská komise má Internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „OS-platforma“). OS-platforma slouží jako výchozí místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních povinností, které vycházejí z online kupních smluv. OS-platforma je dostupná na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Společnost Trotec GmbH se neúčastní smírčích řízení.