Vaše soukromí je pro nás důležité

Předmětem tohoto prohlášení je získávání, zpracování a využívání („používání”) osobních údajů, které jsou získávány, když používáte nabídku TROTEC®. Těší nás váš zájem o naše webové stránky. Níže jsou uvedeny informace o zacházení s vašimi údaji.
Společnost TROTEC® získává a používá pouze údaje, pokud je k tomu oprávněna podle ustanovení o ochraně údajů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ [GDPR]), Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz) a Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG – Telemediengesetz). Společnost TROTEC® přitom postupuje podle zásad Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jmenovitě

 • úspornost údajů („jen tolik, kolik je skutečně nutné“)
 • správnost údajů („žádná změna při získávání údajů“)
 • účelnost („jen tolik, kolik je nutné pro splnění účelu“)
 • bezpečnost dat („opatření pro ochranu údajů“, např. šifrování SSL)
 • transparentnost („srozumitelné zpracování údajů“)

Podle těchto pokynů a na základě nezbytnosti jsou získávány pouze údaje, které jsou nutné pro používání a poskytování služeb společnosti TROTEC®, nebo když jsou údaje, zejména personalizované, potřebné pro vyřízení nákupu nebo ostatních služeb.

Všeobecně

 1. Odpovědné místo
  Odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně údajů je společnost TROTEC® GmbH (viz impresum) ve smyslu čl. 4, č. 4, Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů („ONOOÚ“ [GDPR]). Pokud máte dotazy k používání vašich údajů, nebo chcete použít v něm popsané opravné prostředky, prostě použijte Kontaktní formulář. Samozřejmě můžete využít nabídku společnosti TROTEC®, aniž byste uváděli údaje o vaší osobě nebo jste museli zadávat osobní údaje. Přitom jsou získávány pouze přístupové údaje bez vztahu k určité osobě (jako je např. název poskytovatele Internetu, typ používaného prohlížeče, strana, na které jste našli naši nabídku nebo jméno požadovaného souboru). Nelze zjistit vztah k vaší osobě. Tyto údaje se používají výhradně k vylepšení naší nabídky.

 2. Používáním se nevyjadřuje souhlas
  Rozhodující pro používání vašich údajů vždy jsou platná zákonná ustanovení, zejména Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz) a Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG – Telemediengesetz). Pokud získáváme údaje k účelu, který podle těchto ustanovení vyžaduje váš souhlas, budete požádáni o výslovný souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv s platností do budoucna odvolat nebo vyjádřit nesouhlas s budoucím používáním vašich údajů. Pouhá registrace, používání služeb nebo seznámení se s tímto prohlášením nenahrazuje váš výslovný souhlas.

 3. Používání vašich údajů
  Dále jsou stručně popsané možnosti používání vašich údajů. Pokud si vyvoláte webovou stránku ve vašem prohlížeči nebo aplikaci ve vašem mobilním koncovém zařízení, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které nám váš prohlížeč, příp. mobilní koncové zařízení automaticky předá, abychom vám mohli umožnit návštěvu naší webové stránky příp. aplikace a zajistili stabilitu a bezpečnost. To mohou být zejména

  • vaše IP adresa,
  • obsah, datum a čas dotazu,
  • webová stránka, ze které byl zadán dotaz,
  • požadovaná stránka,
  • přenášené množství dat,
  • používaný typ prohlížeče,
  • váš operační systém,
  • jazyk a verze prohlížeče,
  • váš poskytovatel Internetu

  . Zpracování vašich údajů slouží

  • jako záruka vytvoření bezproblémového spojení s webovou stránkou,
  • inzerci našich služeb a výrobků,
  • použitelnosti našich služeb,
  • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, a
  • k dalším administrativním účelům.

   Právním základem tohoto zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ [GDPR]). Náš oprávněný zájem vychází v dříve uvedených účelů shromažďování údajů.

 1. Shromažďování údajů
  Osobní údaje jsou shromažďovány, když zahájíte proces objednávky, vytvoříte zákaznický účet, nebo se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje. Přitom jsou shromažďovány údaje o vaší osobě a údaje potřebné k jejich vyřízení. Z těchto údajů jsou povinné pouze ty údaje, které potřebné pro smluvní vztah. Pokud používáte opakující se zákaznickou funkci, společnost TROTEC® automaticky shromažďuje a ukládá do serverových záznamů technické informace, které nám předává váš prohlížeč. Přitom se jedná zejména o údaje, které byly uložené v takzvaných Cookies (viz odstavec „Cookies“) a jsou potřebné pro servisní funkce.

 2. Zpracování a používání údajů
  Společnost TROTEC® používá shromážděné údaje ke čtyřem základním účelům, přičemž ne všechny údaje se skutečně použijí ke všem účelům:
  1. Údaje pro váš účet o vaší osobě a adresa (hlavní údaje) se používají k vytvoření a vyřízení užívacího vztahu (objednávka).
  2. Údaje o vašem využívání jednotlivých nabídek (údaje o využívání) používáme k technickému provádění služeb pro využívání (zjednodušená objednávka). Přitom může dojít k tomu, že k zúčtovacím účelům jsou slučovány údaje o využívání různých služeb.
  3. Po úplném vyřízení smlouvy a ´plném zaplacení kupní ceny se vaše údaje zablokují pro další používání a po uplynutí daňových a obchodně právních lhůt pro úschovu se smažou, pokud jste výslovně nedali souhlas k dalšímu používání a využívání vašich údajů (zákaznický účet).
  4. Když se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje, bude se vaše e-mailová adresa používána k vlastním reklamním účelům, dokud se z odběru neodhlásíte.

 3. Předávání údajů třetím osobám
  Společnost TROTEC® předává vaše osobní údaje třetím osobám jen tehdy, když:
  1. Předávání za účelem realizace nebo vyúčtování objednávky je nutné zejména tehdy, když třetí osoba potřebuje tyto údaje k vyřízení smluvního vztahu (například platební kartová společnost nebo poskytovatel přepravních služeb, přitom jsou třetím osobám předávány jen ty údaje, které jsou nutné pro poskytnutí služby).
  2. Pokud se jedná o oprávněný zájem z naší strany, jsou osobní údaje v jednotlivém případě v rámci zákonem stanovených mezí předány třetí osobě, která je případně oprávněná k ověření platnosti zadaných údajů (například informace o platebních kartách, bankovních spojení atd.) a ověření úvěruhodnosti. Přitom se údaje předávají pouze na místa, která je potřebují k vyřízení. Mezi ně podle okolností patří uvedená banka a následující společnosti, se kterými společnost TROTEC®:

   společnost pro ověřování platebních karet
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logistické společnosti
   Podle ustanovení platných zákonů mohou orgány státní správy od nás požadovat informace nebo údaje ke splnění jejich zákonem stanovených úkolů, např. za účelem trestního stíhání.
   V ostatních případech se vaše osobní údaje předávají třetím osobám jen tehdy, když jste k tomu udělili souhlas podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a, ONOOÚ (GDPR), nebo existuje zákonné svolení ve smyslu čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c, ONOOÚ (GDPR).
   Pokud předáváme osobní údaje do států mimo Evropský hospodářský prostor, ujišťujeme se, aby příjemce údajů zaručoval přiměřenou úroveň ochrany údajů ve smyslu čl. 45, ONOOÚ (GDPR). Pokud není k dispozici rozhodnutí o přiměřenosti bude společnost TROTEC® dbát na to, aby příjemci údajů předložili vhodné záruky ve smyslu čl. 46 ONOOÚ (GDPR) a používali zejména vzorové smlouvy Evropské unie pro předávání údajů do zemí mimo EU v platném znění. Při předávání údajů do USA se bude společnost TROTEC® snažit zavázat příjemce k respektování a dodržování principů Privacy Shields (tzn. k uznávání minimálních standardů při nakládání s osobními údaji).

 4. Mazání údajů
  Pokud vaše údaje už nejsou potřebné pro výše uvedené účely včetně vyúčtování, budou smazány. Respektujte, že při každém mazání jsou nejprve údaje zablokovány a teprve pak s časovým zpožděním s konečnou platností smazány, aby nedošlo k neúmyslnému smazání, nebo příp. úmyslné újmě. Z technických důvodů jsou údaje podle potřeby duplikovány v datových záložních souborech a zrcadlení služeb. Také tyto kopie jsou případně smazány až po technicky podmíněném časovém zpoždění. Dále existuje z obchodních a daňových důvodů povinnost po určitou dobu uchovávat určité údaje o provedených transakcích.

Zpracování údajů pro používání našich nabídek
Pokud chcete používat naše služby a výrobky, můžete být v různých časových okamžicích požádáni o zadání osobních údajů, jako je


 • vaše jméno,
 • vaše datum narození,
 • vaše adresa,
 • vaše e-mailová adresa,
 • Vaše telefonní nebo mobilní číslo, a
 • informace o platebních kartách

.
Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a jsou k nim nezbytné:

 1. podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. b, ONOOÚ (GDPR) ke splnění smluvních povinností, příp. k provádění předsmluvních opatření: ke zpracování vašich zakázek – mimo jiné k ověření vaší identity, ke zpracování vašich plateb, a abychom vám mohli poskytovat zákaznický servis, ke korespondenci s vámi, k vyřizování vašich nebo našich požadavků, abychom mohli zajistit technickou správu našich webových stránkách, ke správě údajů o našich zákaznících,
 2. podle čl. 6, odst. 1, písm. b a písm. c, ONOOÚ (GDPR) ke splnění smluvních povinností a na základě zákonných ustanovení: abychom vám mohli posílat důležité e-maily o používání webové stránky, nabízených výrobcích a službách, aktuální informace o technických problémech nebo záležitostech spojených s našimi zákonnými nebo regulatorními povinnostmi, a
 3. podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c, ONOOÚ (GDPR) na základě zákonných ustanovení, nebo podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. e, ONOOÚ (GDPR) ve veřejném zájmu: abychom vás i nás (včetně podniků v naší skupině) chránili před podvodem a pro účely ověřování identity a věku.


Používání kontaktního formuláře
Nabízíme vám možnost spojit se s námi prostřednictvím formuláře připraveného na naší webové stránce. Pro jeho používání je nutné zadání platné e-mailové adresy, další údaje jsou dobrovolné. Zpracování těchto údajů slouží pro účely navázání kontaktu s námi a probíhá podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a, ONOOÚ (GDPR) na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Cookies
Společnost TROTEC® používá na weboví stránce tzv. „cookies“, tzn. malé soubory s textovými informacemi, které se ukládají na váš pevný disk během vyvolávání nabídky („cookies“). V cookie jsou uložené informace, které jsou v souvislosti s konkrétním specifickým koncovým zařízením. Ale to neznamená, že tak získáme informace o vaší identitě.
Používáme cookies, abyste mohli pohodlně procházet a používat naši webovou stránku. Potřebujeme cookies, abyste se po úspěšném přihlášení mohli identifikovat a autorizovat po celou dobu vaší návštěvy. Tato cookies jsou po skončení relace v prohlížeči automaticky smazána z vašeho pevného disku (cookies platná během relace).

Dále používáme cookies, která zůstávají uložená po určitou dobu na vašem pevném disku i po skončení relace prohlížeče (trvalá cookies). Tato cookies vám usnadňují používání naší webové stránky, našich služeb a výrobků tím, že například určitá zadání a nastavení se ukládají tak, abyste je nemuseli stále opakovat. Kromě toho nám tato cookies umožňují statisticky zaznamenávat používání naší webové stránky, slouží k optimalizaci naší nabídky a k přizpůsobování našich webových stránek a nabídek vašim osobním potřebám (viz také bod VII tohoto Prohlášení o ochraně údajů). Trvalá cookies se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby, která se může lišit podle typu cookie, ho prohlížeč smaže. V případě cookies se může také jednat o cookies třetích stran (Third Party Cookies), protože spolupracujeme s některými reklamními partnery, kteří nám pomáhají udělat naši Internetovou nabídku a webové stránky zajímavější pro vás (viz také bod VII tohoto prohlášení o ochraně údajů).
Prostřednictvím cookies zpracovávané údaje jsou potřebné pro uvedené účely k zajištění našich oprávněných zájmů a třetích osob podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. F, ONOOÚ (GDPR).
Při vaší (první) návštěvě naší webové stránky, příp. aplikace informujeme o použití cookies. Kdykoliv, s platností do budoucna, můžete zakázat používání cookies tak, že cookies smažete a v nastaveních vašeho prohlížeče odmítnete přijímání cookies. Dále můžete váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies, a povolit ukládání cookies pouze v jednotlivém případě, přijímání cookies pro určité případy, obecně je zakázat a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V tomto případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny výhody našich služeb. Pokyny k provádění takových změn najdete na www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Cookies usnadňují používání nabídek společnosti TROTEC®. Dále můžete zakázat ukládání cookies na váš pevný disk tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte „nepovolit žádná cookies“. Rovněž můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby se vás před uložením cookie zeptal, jestli s tím souhlasíte. Již uložená cookies můžete kdykoliv smazat. Detailní popis, jak to všechno funguje, najdete v návodu výrobce vašeho prohlížeče.

Právo na informace
Samozřejmě máte kdykoliv právo bezplatně obdržet od společnosti TROTEC® informace o uložených údajích. Pokud jste se registrovali, nachází se údaje ve vašem uživatelském účtu a můžete je kdykoliv opravit, zablokovat nebo smazat. Respektujte, že údaje uložené off-line mohou být smazány teprve tehdy, když už nejsou nutné k vyřízení smluvních vztahů. Pokud nejste registrovaní, pošlete nám e-mail s dotazem přes E-mailový formulář. Pokud chcete váš uživatelský účet úplně smazat, klikněte zde (viz také odstavec „Smazání údajů“).
Máte právo podle čl. 15 ONOOÚ (GDPR) kdykoliv požádat o informace o vašich u nás uložených osobních údajích. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích o vás ukládaných údajů, kategoriích příjemců těchto údajů, plánované době uložení, existenci práva na opravu, smazání, omezení zpracování nebo nesouhlasu, existenci práva na stížnost u kontrolního úřadu, původu vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, o existenci automatizovaného hledání řešení včetně profilování a příp. věrohodných informací o jejich detailech.
Kromě toho můžete podle čl. 16 ONOOÚ (GDPR) požádat o opravu nesprávných údajů a podle čl. 17 ONOOÚ (GDPR) o smazání osobních údajů, pokud není zpracování nutné k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informace, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo jeho uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.
Dále máte právo podle čl. 18 ONOOÚ (GDPR) požádat o zablokování nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů, pokud je jejich zpracování neoprávněné, ale odmítnete jejich smazání a my údaje už nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 ONOOÚ (GDPR).

Informační zpravodaj a reklama / odvolání prohlášení o souhlasu
S vaším souhlasem, který můžete udělit v rámci vaší registrace na naší webové stránce, vám budeme e-mailem nebo telefonicky poskytovat informační zpravodaj, příp. marketingový materiál o našich výrobcích a službách nebo výrobcích a službách podniků v naší skupině, které by vás podle našeho mínění mohly zajímat.
Zpracování vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv s platností do budoucna odvolat a přestat odebírat informační zpravodaj tím způsobem, že kliknete na odkaz připravený v každém e-mailu s informačním zpravodajem, nebo nás informujete e-mailem na https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung.
Vyhrazujeme si právo i bez vašeho souhlasu zasílat vám e-mailem nabídky o výrobcích nebo službách, které jsou podobné vámi zakoupeným výrobkům a službám. Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním vašich údajů pro reklamní účely zasláním e-mailu na https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung, nebo prostřednictvím příslušného odkazu v našem informačním zpravodaji, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
Právním podkladem pro zpracování vašich údajů pro účely zasílání informačních zpravodajů je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a, příp. písm. f, ONOOÚ (GDPR).

Bezpečnost dat
Společnost TROTEC® se neustále snaží chránit vaše údaje proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo zničení. K vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci, kteří musí mít potřebný náhled na vaše údaje, aby mohli řádně vykonávat svou práci a nabízet vám nabídky a výrobky. Citlivé údaje jsou během objednacího procesu přenášeny do společnosti TROTEC® zašifrované šifrováním SSL. Registrovaní zákazníci mají přístup k zákaznickému účtu pouze po zadání uživatelského jména a hesla. Proto vás prosíme, abyste s přístupovými údaji zacházeli jako s důvěrnými informacemi a nezpřístupňovali je třetím osobám. Rovněž byste měli po každém přihlášení a používání nabídky společnosti TROTEC® úplně zavřít okno vašeho prohlížeče, než otevřete další stránku. A to zejména, když počítač používáte společně s dalšími osobami, přístup k počítači mají další osoby, nebo používáte veřejný přístup k Internetovému připojení.

Doba uložení
Ukládáme vaše osobní údaje tak dlouho, dokud je to nutné k dosažení příslušného účelu uložení. Pak vaše údaje smažeme s výjimkou, kdy podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. c, ONOOÚ (GDPR) máme povinnost uchovávat dokumentaci podle daňových, obchodních nebo jiných zákonů déle, nebo jste souhlasili s uložením nad rámec podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a, ONOOÚ (GDPR).

Analytické služby
V současnosti používané analytické služby:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Pokud jste k tomu udělili souhlas, používají se na této webové stránce Google Analytics, webová analytická služba společnosti Google Inc. Používání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. Tím je možné přiřazovat údaje, relace a interakce na několika zařízeních jednomu pseudonymnímu User-ID a tímto způsobem analyzovat aktivity uživatele na všech zařízeních.
Google Analytics používají tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP anonymizace na této stránce je vaše IP adresa společností Google nejprve zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na této webové stránce doporučujeme rozšířit Google Analytics o IP anonymizaci, aby byl zaručen anonymizovaný záznam IP adres (tzv. IP-Masking). V rámci Google Analytics se IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče nespojuje s ostatními údaji Google. Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů najdete na https://www.google.com/analytics/­terms/de.html, příp. https://policies.google.com/?hl=de.

Účely zpracování
Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a dalších s používáním webové stránky a používáním Internetu spojených služeb, které poskytuje provozovateli webové stránky.
Právní podklad
Právním podkladem pro použití Google Analytics je váš souhlas podle https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Příjemce / kategorie příjemců
Příjemcem shromážděných údajů je Google.com.
Přenos do třetích států
Osobní údaje jsou přenášeny do USA podle EU-US Privacy Shield na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Certifikát si můžete vyvolat zde.
Doba uložení údajů
Námi odeslané údaje spojené s cookies, identifikací uživatelů (např. User-ID) nebo reklamními ID se automaticky smažou po14 měsících. Mazání údajů, u kterých uplynula doba uchování, probíhá automaticky jednou měsíčně.
Příslušná práva
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna tak, že zabráníte ukládání cookies v nastavení vašeho prohlížeče. Ale upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce webové stránky.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených pomocí cookie a údajů týkajících se vašeho používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete rozšíření prohlížeče. Opt-Out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Abyste zabránili shromažďování údajů prostřednictvím Universal Analytics na různých zařízeních, musíte provést Opt-Out na všech používaných systémech. Když kliknete sem, vytvoří se Opt-Out-Cookie: Deaktivovat Google Analytics.
Můžete také zabránit ukládání cookies v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Ale upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics


Používání pluginů
V Internetové nabídce společnosti TROTEC® se používají také takzvané pluginy. Když si vyvoláte Internetové stránky společnosti TROTEC® vybavené takovým pluginem, vytvoří se spojení se servery poskytovatele příslušného pluginu a přitom se plugin zobrazí na Internetové stránce prostřednictvím oznámení ve vašem prohlížeči. Tímto způsobem se na server poskytovatele pluginu předává, které z našich Internetových stránek jste navštívili. Pokud jste registrováni jako člen u poskytovatele pluginu, je možné tuto informaci přiřadit vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití funkcí pluginu (např. Kliknutí na „tlačítko“, vložení komentáře) se také tyto informace podle potřeby přiřazují vašemu uživatelskému účtu, čemuž můžete zabránit odhlášením před použitím pluginu.

Více informací o shromažďovaných údajích, možnosti zabránění jejich shromažďování a používání a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů, která si můžete zobrazit kliknutím na odkazy za názvem.

V současnosti používané pluginové služby a další služby:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Prohlášení o ochraně údajů Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
Prohlášení o ochraně údajů google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Zde platí Prohlášení o ochraně údajů google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Směrnice o ochraně údajů Twitter

Instagram
Instagram LLC
Zastoupený Kevinem Systromem a Mikem Kriegem
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Prohlášení o ochraně údajů Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland
Prohlášení o ochraně údajů Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Deutschland
Prohlášení o ochraně údajů rapidmail 1. Společnost TROTEC® v jednotlivých nabídkách používá systém poukazů společnosti Sovendus GmbH
  Pro výběr aktuálně zajímavé nabídku poukazu společnost Trotec předává pseudonymizovaný a šifrovaný hash vaší e-mailové adresy a vaši IP adresu do společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6, odst.1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]). Pseudonymizovaný hash e-mailové adresy se používá k zohlednění případného nesouhlasu s reklamou společnosti Sovendus (čl. 21, odst. 3, čl. 6, odst. 1, písmeno c, ONOOÚ [GDPR]). Společnost Sovendus používá IP adresu výhradně kvůli bezpečnosti dat a po 7 dnech se pravidelně anonymizuje (čl. 6, odst. 1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]). Kromě toho k zúčtovacím účelům pseudonymizovaně předáváme objednací číslo, objednací hodnotu s měnou, ID relace, kód poukazu a časové razítko společnosti Sovendus (čl. 6, odst. 1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]). Pokud se zajímáte o nabídku poukazu společnosti Sovendus, u vaší e-mailové adresy není vyjádřen nesouhlas s reklamou a kliknete na v tomto případě zobrazený banner s poukazem, předáme šifrovaně oslovení, jméno a vaši e-mailovou adresu společnosti Sovendus, aby připravila poukaz (čl. 6, odst. 1, písm. b, f, ONOOÚ [GDPR]).

  Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus najdete v online pokynech o ochraně údajů na https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. Společnost TROTEC® v jednotlivých nabídek používá výhodné nabídky společnosti Sovendus GmbH:
  K výběru regionálně zajímavé výhodné nabídky pro vás společnost Trotec pseudonymizovaně a šifrovaně předává oslovení, rok narození, zemi, poštovní směrovací číslo, hash e-mailové adresy a vaši IP adresu společnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6, odst.1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]). Kromě toho se pseudonymizovaný hash e-mailové adresy používá k zohlednění případného nesouhlasu s reklamou společnosti Sovendus (čl. 21, odst. 3, čl. 6, odst. 1, písmeno c, ONOOÚ [GDPR]). Společnost Sovendus používá IP adresu výhradně kvůli bezpečnosti dat a po 7 dnech se pravidelně anonymizuje (čl. 6, odst. 1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]).

  Po kliknutí na výhodnou nabídku šifrovaně předáváme společnosti Sovendus mimo jiné vaše jméno, vaše adresa a e-mailová adresa pro přípravu personalizovaného požadavku na výhodnou nabídku poskytovatele výrobku (čl. 6, odst. 1, písm. b, f ONOOÚ [GDPR]).

  Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus najdete v online pokynech o ochraně údajů na https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Podpůrně samozřejmě platí zákonná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ [GDPR]), Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz)Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG – Telemediengesetz). Ty si můžete přečíst kliknutím na text.

Facebook Pixel / Custom Audience

Používáme „konverzní pixel“, příp. pixel akce návštěvníka společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocí tohoto pixelu společnost Facebook Inc. shromažďuje informace o používání této webové stránky (např. informace o prohlíženém zboží). Tyto informace mohou být přiřazeny vaší osobě za pomoci dalších informací, které společnost Facebook Inc. o vás uložila například na základě vašeho vlastnictví účtu v sociální síti „Facebook“. Na základě prostřednictvím pixelu získaných informací a vašich zájmů vám můžeme ve vašem účtu Facebook zobrazit reklamu o našich nabídkách (retargeting). Kromě toho může společnost Facebook Inc. prostřednictvím pixelu shromážděné informace agregovat a agregované informace mohou být společností Facebook Inc. využívány k vlastním reklamním účelům a k reklamním účelům třetích osob. Společnost Facebook Inc. tak může například z vašeho chování během surfování na této webové stránce usuzovat na určité zájmy a tyto informace využívat k propagaci nabídek třetích osob. Kromě toho může společnost Facebook Inc. spojit informace shromážděné prostřednictvím pixelu s dalšími informacemi, které společnost Facebook Inc. shromáždila přes jiné webové stránky anebo v souvislosti s používáním sociální sítě „Facebook“, takže společnost Facebook Inc. může ukládat váš profil. Tento profil může být používán pro účely reklamy. Více informací o ochraně údajů ve společnosti Facebook Inc. Získáte zde:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas s používáním Facebook Website Custom Audiences, můžete to udělat zde: FacebookOpt-Out


Uptain

Ke zlepšení interakce s našimi návštěvníky používáme plugin Java-Script společnosti uptain GmbH („plugin uptain“). Ten umožňuje analýzu vašeho používání webové stránky a zlepšení oslovování zákazníků (např. prostřednictvím dialogového okna). Kvůli tomu shromažďujeme informace o vašem chování během používání, tzn. pohybu kurzoru, doby setrvání, odkliknuté odkazy a příp. zadané údaje. Právním podkladem zpracování je náš oprávněný zájem na přímém marketingu a přípravě naší webové stránky (čl. 6, odst. 1, písm. f, ONOOÚ [GDPR]). Společnost uptain GmbH se jako zpracovatel zakázky striktně drží našich pokynů. Shromážděné informace nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy nám to nařizuje zákon. Pokud informace shromážděné pluginem uptain obsahují osobní údaje, jsou smazány bezprostředně po skončení vaší návštěvy naší webové stránky.

Používání pluginu uptain můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím následujícího odkazu:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Používáme technologii poskytovatele Outbrain UK Ltd. („Outbrain“). To nám umožňuje upozornit vás na další, pro vás možná rovněž zajímavý obsah na naší webové stránce nebo webových stránkách třetích osob. Výběr a dodávku obsahu provádí společnost Outbrain. Potřebné informace se ukládají v cookies.Vám zobrazovaný obsah se vztahuje k vámi dříve prohlíženému obsahu na Internetu. V cookies je k tomuto účelu uložena jednorázová identifikace (UUID, Universally Unique Identifier), které jsou přiřazeny informace o používaných zařízeních a prohlížečích, geopoloze a vyvolaném obsahu. Přitom se geopoloha zjišťuje z IP adresy zkrácené o poslední oktet. Takto vytvořené profily jsou jsou pseudonymizovány a nejsou spojovány s jinými datovými zdroji. Osobní hodnocení se neprovádí. Uložené informace se mažou nejpozději 60 dnů po vyvolání webové stránky.Další informace o ochraně údajů ve společnosti Outbrain najdete na https://www.outbrain.com/legal/privacy. Kdykoliv můžete vyjádřit nesouhlas s používáním Outbrain tak, že na https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting kliknete na tlačítko Opt-Out (přesuňte se dolů k oranžovému tlačítku). Respektujte, že to musíte provést samostatně na každém vámi používaném koncovém zařízení, pomocí kterého jste přistupovali na naši webovou stránku.

Plista

Naše webová stránka / aplikace je podporována technologií firmy plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin. Pomocí této technologie můžeme měřit a zlepšovat efektivitu našich reklamních aktivit a odpovídajícím našich reklamních partnerů. Proto společnost plista vyhodnocuje informace o chování uživatelů naší webové stránky / aplikace, kteří si předtím prohlédli naše reklamy. Společnost plista shromažďuje tyto informace prostřednictvím cookies a kombinuje je s náhodnou identifikací (Cookie-ID), nebo je společně s Advertising-ID (IDFA nebo další) předáváme společnosti plista (v prostředí mobilní aplikace). Více informací o uvedeném a o ochraně údajů ve společnosti plista najdete na https://www.plista.com/de/about/privacy/. Samozřejmě máte kdykoliv možnost deaktivovat plista, například na „https://www.plista.com/de/about/opt-out/“. Deklarujte Opt-Out, nebo v nastaveních ochrany údajů ve vašem zařízení deaktivujte „Ad Tracking“ (pro mobilní aplikace).

Stav listopad 2019