Studený výparník kompresní chladicí sušičky
Home Comfort

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Vysoušeč vzduchu
  4. Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu
  5. Proces vysoušení vzduchu v přehledu
  6. Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou

Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou

Technické rozdíly a způsob funkce kompresních chladicích sušiček

Vzhledem k tomu, že většina aplikací pro vysoušení vzduchu v domácnostech probíhá v teplotním rozmezí 15 až 25 °C, je tato konstrukce zařízení díky vynikajícímu poměru ceny, výkonu, účinnosti a energetické účinnosti k nejčastěji používaným vysoušečům vzduchu v domácnostech a v odvětví stavebnictví.

Kompresory poháněné kondenzační sušičky fungují na principu chladničky. Uvnitř funguje kompresní chladicí zařízení, které dopravuje chladivo přes dva výměníky tepla – zkapalňovač a výparník.

Náhlý studený šok to umožňuje

Pomocí kompresoru a expanzního ventilu se chladivo v tomto uzavřeném oběhu vystavuje střídavým tlakům, čímž se plyn při kompresi zahřívá a při uvolnění ochlazuje na straně zkapalňovače a při uvolnění na straně výparníku se náhle ochlazuje velmi daleko pod teplotu místnosti.

Výparník prakticky slouží jako „plná teplotní brzda” – vzduch se prudce ochladí pod svou teplotu rosného bodu, což je důvod, proč vlhkost vzduchu vázaná ve vzduchu kondenzuje na vodní kapky, které pak odkapávají do jímací nádoby. Chladný, suchý vzduch je poté veden skrz horký kondenzátor, kde přijme jeho teplo a proudí nakonec jako suchý teplý vzduch zpět do místnosti, kde se opět obohacuje vlhkostí.

Doba ledová nemá žádnou šanci

V závislosti na okolní teplotě a vlhkosti může být pak výparník velmi studený a na jeho povrchu se může při teplotách v místnosti nižších než 15 °C vytvářet led.

Zvyšující se tvorba ledu „ucpává“ do jisté míry lamely (namrznutí) a tím snižuje kapacitu přístroje při vysoušení vzduchu.

Z tohoto důvodu jsou všechny kompresorem poháněné kondenzační sušičky vybaveny zařízeními pro pravidelné odmrazování výparníku – většinou cirkulací vzduchu nebo horkým plynem, jak je popsáno v oddíle „Druhy odmrazování“ níže.

Pokud by tento proces odmrazování pomocí cirkulace vzduchu nebo horkého plynu nebyl prováděn, pak by došlo k úplnému zamrznutí výparníku (jeho chladicí části) v průběhu času, až by se nakonec vytvořila skutečná „ledová stěna" a ta by zamezila průchodu vzduchu přes výparník.

Princip funkce kompresních chladicích sušiček
Pro servisní účely otevřená kompresní chladicí sušička zobrazuje integrovaný výměník tepla s předním výparníkem (1), na jehož studeném povrchu kondenzuje vzduch, a pod ní umístěným žlábkem (2) pro odvádění nahromaděného kondenzátu do jímací nádoby na vodu. Ve spodní části přístroje je instalován kompresor (3) pro stlačení chladiva.
Otevřená kompresní chladicí sušička
Pohled na výměník tepla a vanu na zachycení kondenzátu

Druhy odmrazování kompresních chladicích sušiček:

Odmrazování cirkulujícím vzduchem

U tohoto procesu probíhá odmrazování většinou elektronicky s řízením času nebo pomocí senzorů, proto se také často nazývá elektronické nebo elektrické odmrazování:

Při pokročilé tvorbě ledu na výparníku se kompresor vypne a zahájí tím proces odmrazování, během něhož ventilátor obvykle pokračuje v chodu a prohání okolo výparníku teplý okolní vzduch pro odmrazení ledu.

Tato metoda je osvědčená a funguje ve vyhřívaném prostředí nad cca 15 °C zpravidla dobře.

Pokud se však tyto sušičky používají v chladnějších prostorách – pod 15 °C, je povrchová teplota výparníku nižší než 0 °C, což má za následek silnou tvorbu ledu na povrchu, který pak musí být v přístrojích s technologií odmrazování cirkulací vzduchu prakticky neustále odmrazován kvůli mnohem delší době odtávání ledu.

U vysoušečů vzduchu s odmrazováním pomocí cirkulace vzduchu se v takových chladných prostředích proto sotva může provádět pravidelný provoz vysoušení vzduchu, protože je přístroj téměř trvale zaneprázdněn svým vlastním odmrazováním!

Z tohoto důvodu jsou vymrazovací sušičky s odmrazování oběhem vzduchu téměř vždy z ekonomického hlediska dobrým řešením pro všechna provozní prostředí s mírnými teplotami vzduchu nad 15 °C v teplých prostorách.

Odmrazování horkým plynem

Vysoušeče vzduchu pro použití i v chladnějších místnostech jsou na rozdíl od odmrazování oběhem vzduchu vybaveny systémem odmrazování horkým plynem pomocí bypass metody.

Zde se k rychlému a efektivnímu odmrazování aktivně používá horký chladicí plyn kompresního okruhu. Při začínajícím namrzání se automaticky otevře speciální magnetický ventil, který vede horký plyn z kompresoru nyní namísto do zkapalňovač přímo pomocí bypassu k výparníku a po jeho odmrazení se opět uzavře, aby provoz pokračoval v běžném chladicím okruhu za účelem dalšího vysoušení vzduchu.

Na rozdíl od odmrazování cirkulujícím vzduchem umožňuje automatika odmrazování horkým plynem vždy výrazně kratší dobu rozmrazování po dobu pouze několika minut, což je nutným předpokladem pro efektivní vysoušení vzduchu v nízkoteplotních zónách, jako jsou nevytápěné místnosti. Vždyť vlastní vysoušení vzduchu probíhá výhradně v těch fázích vysoušecích zařízení, kdy se neprovádí odmrazování.

Pro vysoušení vzduchu nevyhřívaných místností s teplotami pod 15 °C jsou proto vysoušeče vzduchu s automatikou odmrazování horkým plynem v porovnání s přístroji s odmrazováním oběhem vzduchu při stejném výkonu kompresoru stále vhodnější a efektivnější.

Při okolní teplotě nad 15 °C se však výkony vysoušečů vzduchu s horkým plynem a automatickým odmrazováním stále více vyrovnávají, až jsou v zásadě stejné při teplotách nad cca 18 °C.

Závěr: Vymrazovací sušičky s odmrazováním horkým plynem jsou univerzálně použitelné všestranné přístroje, protože jejich odmrazovací systém umožňuje použití při teplotách okolního prostředí od 5 °C do 35 °C. Díky tomu lze tato zařízení používat v teplých i chladných místnostech – v létě i v zimě. Naproti tomu přístroje s odmrazováním oběhem vzduchu mohou být vzhledem ke své technologii používány ekonomicky a energeticky smysluplně pouze v prostředích s teplotami od 15 °C do 35 °C.


Přístrojová technika vysoušečů vzduchu – praktické vědomosti od firmy Trotec

Praktické vědomosti o vysoušečích vzduchu – všechny kapitoly pro vás v přehledu

Kapitola 1: Základní vědomosti o vlhkosti vzduchu – vše je absolutně relativní
Kapitola 2: Přehled procesu vysoušení vzduchu – kondenzace a adsorpce
Kapitola 2.1: Kondenzační sušičky s kompresorovou technikou
Kapitola 2.2: Kondenzační sušičky s technikou Peltierova článku
Kapitola 2.3: Adsorpční sušička
Kapitola 3: Jaký proces vysoušení vzduchu pro jaký účel?